Misją Fundacji Polityki Rozwojowej jest wspomaganie organizacji pozarządowych, władz regionalnych i lokalnych, w udzielaniu odpowiedzi na wyzwania towarzyszące transformacji. Chcemy przekazywać najlepsze polskie i europejskie praktyki w tej dziedzinie. Chcemy pomagać w identyfikacji praktycznych problemów i wskazywać drogi ich możliwego rozwiązania.

Przyjmujemy perspektywę mikro: za najważniejsze uznając problemy pojedynczych przedsiębiorców, burmistrzów, działaczy społecznych – to oni w ostatecznym rozrachunku ocenią, czy przemiany są sukcesem, czy zbiorem niewiele znaczących biurokratycznych formuł.

Wreszcie, chcemy udostępniać i rozpowszechniać wiedzę o lokalnych problemach społeczno-gospodarczych, a także o roli pomocy rozwojowej, w tym pomocy udzielanej przez Polskę i Unię Europejską. W logo Fundacji umieściliśmy dwie wędki: to najlepszy symbol filozofii, która towarzyszyła Fundatorom.

 

Celem Fundacji jest:

 • działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, praw człowieka, samorządności oraz podmiotowości grup i wspólnot regionalnych i lokalnych,
 • działanie na rzecz wzrostu gospodarczego i podnoszenia jakości życia (dobrostanu społeczno-zdrowotno-środowiskowego), zwłaszcza w regionach i środowiskach zmarginalizowanych i upośledzonych społecznie i gospodarczo,
 • działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej w Polsce, w Unii Europejskiej oraz w krajach rozwijających się i krajach przechodzących proces transformacji politycznej i modernizacji społeczno-gospodarczej,
 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza na obszarach zdegradowanych, cennych przyrodniczo i wobec grup i wspólnot upośledzonych gospodarczo i społecznie, w tym poprzez promocję i rozwój turystyki,
 • działanie na rzecz równego, otwartego uczestnictwa w kulturze i życiu publicznym i ich aktywnego kształtowania, w szczególności przez grupy i wspólnoty upośledzone w tym zakresie oraz ludzi młodych,
 • działanie na rzecz podniesienia jakości edukacji, w tym upowszechnianie edukacji nieformalnej i ustawicznej,
 • działanie na rzecz upowszechniania metod polubownego rozwiązywania sporów, w szczególności z wykorzystaniem mediacji, w tym mediacji gospodarczej,
 • wsparcie organizacji pozarządowych, władz regionalnych i lokalnych w procesie demokratycznej i gospodarczej modernizacji,
 • wspieranie demokratycznych i transparentnych procedur podejmowania decyzji na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym,
 • upowszechnianie wiedzy na temat polityki i pomocy rozwojowej, przyczynianie się do jej zwiększenia jej efektywności oraz wspieranie refleksji i debaty na temat polityki międzynarodowej, zwłaszcza polityki zagranicznej Rzeczypospolitej i Unii Europejskiej,
 • działanie na rzecz zwiększenia znaczenia Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej w globalnym systemie międzynarodowym,
 • wspieranie i upowszechnianie wolontariatu,
 • wspieranie współpracy międzynarodowej i transgranicznej na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • tworzenie, opracowywanie i udostępnianie analiz, publikacji, badań dotyczących polityki rozwojowej, gospodarki i zrównoważonego rozwoju,
 • tworzenie i udostępnianie baz danych,
 • wsparcie organizacji pozarządowych i władz lokalnych w efektywnym wykorzystaniu dostępnej dla nich pomocy rozwojowej,
 • współpracę z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym działalnością Fundacji,
 • współpracę z uczelniami, organami władzy centralnej, regionalnej i lokalnej, organizacjami pozarządowymi, zarówno w Polsce jak i za granicą,
 • współpracę z mediami dla propagowania zagadnień polityki rozwojowej i zrównoważonego rozwoju,
  organizację konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń i wizyt studyjnych,
 • przyznawanie stypendiów i organizację staży zarówno dla beneficjentów polskich, jak i z krajów rozwijających się.

 

Statut Fundacji Polityki Rozwojowej:

 

Sprawozdania merytoryczne z działalności Fundacji Polityki Rozwojowej:

 

Sprawozdania finansowe z działalności Fundacji Polityki Rozwojowej: