Statute

Publications

Regional products

Moldavian Culinary Routes - new edition


Further organisational and legal support for producers registering regional products as Geographic Indicators and extension of tourism and regional processing capacity in Câlârași region are the main objectives of Development Policy Foundation’s project implemented in Moldova in 2016.

The project “Moldovian...


Tunisia

Kairouan Community Foundation


Our organizations representatives, as well as our partners NGO Pressclub Foundation, were elected members of the board of Kairouan Community Foundation – the first Tunisian law institution, which brings together representatives of local authorities, local NGO and local entrepreneurships. It was established to emphasize true...

Poland/ Belarus

Young photographers cooperation Hidden City Map


Join artistic project Hidden City Map for young people of the non-metropolitan cities in Poland and Belarus: Zhodino and Minsk Mazowiecki. See the film below and the web of the project:

www.hiddencitymap.org For futher inormation contact:...

Publication

Cross-border cooperation for biodiversity and sustainable development of environmentally sensitive & protected areas


The volume investigates agenda setting and evaluates implementation of EU assistance & cooperation tool kits in ENPI EAST/ Eastern Partnership area, focusing on cross-border cooperation (CBC) frameworks. The volume is primarily devoted to the sustainable development & environment oriented activities.

...

 

The mission of the Foundation is to empower Polish and CE local institutions & organizations - self-governments, public institutions, regional authorities, NGOs & local communities from non-metropolitan and rural areas to pool, share and deliver on their know-how/best practices on

successful and market driven, while socially equitable, community focused, environmentally sustainable modernization and EU acquis adaptation

with the partners from the accession & candidates countries, the Neighbourhood (ENP both East, South and Russia), the Central Asia, the whole developing world

 

 

 

The Statute in Polish

 1. Postanowienia ogólne (§ 1 - § 7)

 2. Działalność Fundacji (§ 8 - § 10)

 3. Majatek Fundacji (§ 11 - § 18)

 4. Zarząd Fundacji (§ 19 - § 23)

 5. Rada Fundacji (§ 24 - § 29)

 6. Rada Programowa (§ 30 - § 33)

 7. Postanowienia końcowe (§ 34 - § 37)
   

 8. Sprawozdania finansowe


  TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI POLITYKI ROZWOJOWEJ UCHWALONEGO W DNIU 18.08.2010 R. ZMIENIONEGO UCHWAŁĄ ZARZĄDU Z DNIA 19.12.2011 R.


 

I. Postanowienia Ogolne

§ 1

Fundacja Polityki Rozwojowej zwana dalej Fundacją, ustanowiona została z woli osób fizycznych, Sylwii Haliny Szparkowskiej, Wojciecha Szpocińskiego, Elżbiety Południk zwanych danej Fundatorami aktem notarialnym pod nr repertorium A numer 4795/2010 sporządzonym w dniu 18 sierpnia 2010 r. przed Andrzejem Korewickim Notariuszem w Warszawie, w kancelarii przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja nosi nazwę Fundacja Polityki Rozwojowej.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może podejmować działalność statutową poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie uchwały Zarządu. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Na podstawie uchwały Zarządu Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz nawiązywać partnerstwa.
 5. Fundacja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 5

Ministra właściwego ze względu na cele Fundacji wskaże Fundator.

§ 6

 1. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
 3. Zarząd ma obowiązek ochrony nazwy i znaków słowno-graficznych (logo) stosowanych przez Fundację. Dysponowanie nazwą i znakami zastrzeżone jest do uchwały Zarządu.

§ 7

Do organów Fundacji należą:

 • Zarząd Fundacji,
 • Rada Fundacji,
 • Rada Programowa.

 

II. Działalność Fundacji

§ 8

Celem Fundacji jest:

 • Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, praw człowieka, samorządności oraz podmiotowości grup i wspólnot regionalnych i lokalnych.
 • Działanie na rzecz wzrostu gospodarczego i podnoszenia jakości życia (dobrostanu społeczno-zdrowotno-środowiskowego), zwłaszcza w regionach i środowiskach zmarginalizowanych i upośledzonych społecznie i gospodarczo.
 • Działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej w Polsce, w Unii Europejskiej oraz w krajach rozwijających się i krajach przechodzących proces transformacji politycznej i modernizacji społeczno-gospodarczej.
 • Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza na obszarach zdegradowanych, cennych przyrodniczo i wobec grup i wspólnot upośledzonych gospodarczo i społecznie, w tym poprzez promocję i rozwój turystyki.
 • Działanie na rzecz równego, otwartego uczestnictwa w kulturze i życiu publicznym i ich aktywnego kształtowania, w szczególności przez grupy i wspólnoty upośledzone w tym zakresie oraz ludzi młodych.
 • Działanie na rzecz podniesienia jakości edukacji, w tym upowszechnianie edukacji nieformalnej i ustawicznej.
 • Działanie na rzecz upowszechniania metod polubownego rozwiązywania sporów, w szczególności z wykorzystaniem mediacji, w tym mediacji gospodarczej.
 • Wsparcie organizacji pozarządowych, władz regionalnych i lokalnych w procesie demokratycznej i gospodarczej modernizacji.
 • Wspieranie demokratycznych i transparentnych procedur podejmowania decyzji na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.
 • Upowszechnianie wiedzy na temat polityki i pomocy rozwojowej, przyczynianie się do jej zwiększenia jej efektywności i własności oraz wspieranie refleksji i debaty na temat polityki międzynarodowej, zwłaszcza polityki zagranicznej Rzeczypospolitej i Unii Europejskiej.
 • Działanie na rzecz zwiększenia znaczenia Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej w globalnym systemie międzynarodowym.
 • Wspieranie i upowszechnianie wolontariatu.
 • Wspieranie współpracy międzynarodowej i transgranicznej na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Tworzenie, opracowywanie i udostępnianie analiz, publikacji, badań dotyczących polityki rozwojowej, gospodarki i zrównoważonego rozwoju;
 • Tworzenie i udostępnianie baz danych;
 • Wsparcie organizacji pozarządowych i władz lokalnych w efektywnym wykorzystaniu dostępnej dla nich pomocy rozwojowej;
 • Współpracę z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym działalnością Fundacji;
 • Współpracę z uczelniami, organami władzy centralnej, regionalnej i lokalnej, organizacjami pozarządowymi, zarówno w Polsce jak i za granicą;
 • Współpracę z mediami dla propagowania zagadnień polityki rozwojowej i zrównoważonego rozwoju;
 • Organizację konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń i wizyt studyjnych;
 • Przyznawanie stypendiów i organizację staży zarówno dla beneficjentów polskich, jak i z krajów rozwijających się.

§ 10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie działalność osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

 

III. Majątek Fundacji

§ 11

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 6.000 zł (sześć tysięcy) złotych wniesiony przez Fundatorów, oraz środki pieniężne, ruchomości i inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku działalności.
 2. Z funduszu założycielskiego przeznacza się na działalność gospodarczą kwotę 1200 (jeden tysiąc dwieście) złotych.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 • darowizn, spadków, dotacji, grantów i subwencji otrzymanych zarówno z kraju, jak i za granicy;
 • aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji;
 • odsetek;
 • działalności gospodarczej Fundacji.

§ 13

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą oraz odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego służącą realizacji jej celów statutowych.
 2. Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez Fundację w następującym zakresie:
  • poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
  • prace związane z renowacją i restauracją miejsc i budynków historycznych,
  • obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  • pozostałe zakwaterowanie,
  • działalność usługowa związana z wyżywieniem,
  • działalność wydawnicza,
  • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  • działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  • nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
  • działalność usługowa w zakresie informacji,
  • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  • doradztwo związane z zarządzaniem,
  • pozostałe badania i analizy techniczne,
  • badania naukowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
  • reklama,
  • badanie rynku i opinii publicznej,
  • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
  • działalność związana z zatrudnieniem,
  • działalność organizatorów turystyki,
  • działalność w zakresie informacji turystycznej,
  • wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
  • działalność związana z organizacją kongresów, konferencji i sympozjów,
  • pozaszkolne formy edukacji,
  • działalność wspomagająca edukację,
  • działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
  • działalność bibliotek, archiwów i muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą,
  • działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 3. Jeżeli z mocy przepisów szczególnych podjęcie lub prowadzenie działalności w którejkolwiek z dziedzin stanowiących przedmiot działania Fundacji, wymaga zezwolenia lub koncesji właściwych organów, podjęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
 4. Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej związanej z działalnością ustala Zarząd Fundacji w uchwale.

§ 14

Fundacja może tworzyć na podstawie uchwały Zarządu inne fundusze własne, w tym rezerwowy.

§ 15

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej i w walutach obcych, zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 16

Majątek fundacji może służyć wyłącznie realizacji działalności statutowej. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych lub odtwarzanie i powiększanie majątku niezbędnego do realizacji celów statutowych.

§ 17

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych przepisami.

Zarząd Fundacji uchwala regulamin finansowy i plan kont oraz wyodrębnia finansowo i rachunkowo w miarę potrzeb jednostki organizacyjne albo zadania lub projekty realizowane okresowo.

§ 18

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

IV. Zarząd Fundacji

§ 19

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 20

 1. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzą Fundatorzy.
 2. Zarząd może dokooptować do swojego grona nowych członków. Liczba członków Zarządu nie może przekroczyć pięciu osób.
 3. Prezesa Zarządu wybiera Zarząd spośród osób wchodzących w jego skład.
 4. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z członkostwa w Zarządzie. W takim wypadku podlega zwolnieniu z obowiązków członka Zarządu z dniem określonym w uchwale Zarządu zwalniającej go z tych obowiązków.
 5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Zarząd większością dwóch trzecich głosów z wyłączeniem członka Zarządu, którego dotyczy wniosek o odwołanie. Wniosek o odwołanie może zgłosić każdy z członków Zarządu. W tym trybie nie można odwołać z Zarządu Fundatora.
 6. Sposób wynagradzania Zarządu ustala Rada Fundacji.
 7. Członka Zarządu może odwołać Rada Fundacji w sytuacji gdy:
  • z przyczyn zdrowotnych utracił możliwość wykonywania swoich zadań, co następuje z upływem 180 dni choroby lub trwałej niezdolności do wykonywania zadań członka Zarządu,
  • został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej,
  • wyrządził Fundacji szkodę majątkową,
  • porzucił pracę lub rażąco zaniedbuje się w wykonywaniu swoich obowiązków.
 8. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek śmierci.

§ 21

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji związane z działalnością Fundacji, w szczególności:

 • podejmowanie działań zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji i jej rozwoju;
 • kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 • nawiązywanie partnerstw czasowych i długoterminowych;
 • uchwalanie programów działalności, planów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji;
 • zarządzanie mieniem Fundacji;
 • prowadzenie polityki kadrowej w tym podpisywanie umów z pracownikami, współpracownikami i wolontariuszami, a także przyjmowanie na staże oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia tych osób;
 • uchwalanie regulaminów, w tym Regulaminu Zarządu z wyjątkiem regulaminu Rady Fundacji;
 • przyjmowanie pomocy publicznej, spadków, darowizn i zapisów;
 • powoływanie Rady Programowej i jej członków.
 • zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji.

§ 22

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.

§ 23

 1. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub członek Zarządu przez niego wyznaczony. Posiedzenie Zarządu może też zostać zwołane przez każdego z członków Zarządu o ile uprzedzi o tym pozostałych członków z wyprzedzeniem siedmiodniowym.
 3. Uchwały na posiedzeniach Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów.

 

V. Rada Fundacji

§ 24

Rada Fundacji jest organem nadzoru i kontroli Fundacji.

§ 25

 1. W skład Rady Fundacji wchodzi od pięciu do dziewięciu osób.
 2. Do pierwszego składu Rady wchodzą osoby powołane uchwałą przez Fundatorów.
 3. Wyboru nowych członków Rady Fundacji w celu uzupełnienia jej składu wybiera swą uchwałą Rada Fundacji zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
 4. Kadencja członka Rady Fundacji trwa trzy lata, przy czym mandat członka można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Rada Fundacji na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

§ 26

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 • nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;
 • kontrola finansowa Fundacji i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji;
 • ustalanie wynagrodzenia Zarządu;
 • propagowanie celów, dla których Fundacja została ustanowiona;
 • występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
 • przedstawianie Zarządowi projektów programów działania Fundacji;
 • wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd;
 • uchwalanie własnego regulaminu i wprowadzanie do niego zmian;
 • opiniowanie kandydatur członków Rady Programowej.

§ 27

Członkowie Rady pełnią swoją funkcję nieodpłatnie z zachowaniem prawa do zwrotu kosztów uczestnictwa w posiedzeniach.

§ 28

Mandat członka Rady Fundacji wygasa:

 • z upływem trzyletniej kadencji;
 • w wyniku rezygnacji;
 • z upływem 180 dni choroby lub trwałej niezdolności do wykonywania funkcji członka Rady;
 • wskutek odwołania członka Rady jej uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów składu Rady przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 29

Członkiem Rady Fundacji nie może być:

 • członek Zarządu;
 • likwidator, główny księgowy, radca prawny lub adwokat lub inny pracownik podległy bezpośrednio członkowi zarządu Fundacji;
 • osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

 

VI. Rada Programowa

§ 30

Rada Programowa jest powoływana uchwałą Zarządu.

§ 31

 1. Członkowie Rady Programowej są powoływani przez Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
 2. Członkowie Rady Programowej pełnią swoją funkcję honorowo, przy zachowaniu prawa do zwrotu kosztów uczestnictwa w posiedzeniu Rady.
 3. Członkostwo w Radzie programowej nie jest kadencyjne.
 4. Członkostwo ustaje na prośbę samego członka lub w drodze uchwały Zarządu po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

§ 32

Rada Programowa zbiera się raz w roku. Zwoływanie jej posiedzenia należy do Zarządu Fundacji.

§ 33

Do zadań Rady Programowej należy:

 • promowanie i wspieranie zarówno samej Fundacji, jak i jej celów;
 • wyrażanie opinii o kierunku rozwoju Fundacji, wskazywanie obszarów które powinny pozostawać w ramach zainteresowania Fundacji;
 • wsparcie merytoryczne Zarządu i Rady Fundacji w realizacji celów statutowych.

 

VII. Postanowienia Końcowe

§ 34

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbieżnych celach, na warunkach określonych umową obu Fundacji.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zostać zmieniony cel Fundacji.
 3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji, która udziela Zarządowi upoważnienia do podpisania umowy o której mowa w ust. 1.

§ 35

Zmiana statutu Fundacji (w tym zmiana celu Fundacji) może być dokonana na podstawie uchwały Zarządu podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy składu i po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

§ 36

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie niemożności realizacji celów, dla których została powołana lub wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
 3. Likwidację przeprowadzają ostatni członkowie Zarządu.
 4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz organizacji o zbliżonych celach działających w Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 37

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Sprawozdania finansowe

2010 rok

 

Sprawozdania finansowe

2010 rok