Projects

Publications

Regional products

Moldavian Culinary Routes - new edition


Further organisational and legal support for producers registering regional products as Geographic Indicators and extension of tourism and regional processing capacity in Câlârași region are the main objectives of Development Policy Foundation’s project implemented in Moldova in 2016.

The project “Moldovian...


Tunisia

Kairouan Community Foundation


Our organizations representatives, as well as our partners NGO Pressclub Foundation, were elected members of the board of Kairouan Community Foundation – the first Tunisian law institution, which brings together representatives of local authorities, local NGO and local entrepreneurships. It was established to emphasize true...

Poland/ Belarus

Young photographers cooperation Hidden City Map


Join artistic project Hidden City Map for young people of the non-metropolitan cities in Poland and Belarus: Zhodino and Minsk Mazowiecki. See the film below and the web of the project:

www.hiddencitymap.org For futher inormation contact:...

Publication

Cross-border cooperation for biodiversity and sustainable development of environmentally sensitive & protected areas


The volume investigates agenda setting and evaluates implementation of EU assistance & cooperation tool kits in ENPI EAST/ Eastern Partnership area, focusing on cross-border cooperation (CBC) frameworks. The volume is primarily devoted to the sustainable development & environment oriented activities.

...

 

 

Najlepsze polskie doświadczenia we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości i stowarzyszeń mikroprzedsiębiorców

                      

Projekt realizowany od czerwca do grudnia 2011 przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużica w partnerstwie z białoruskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Wiejskiej "Komarowo" ("Центр развития сельского предпринимательства "Комарово") w ramach programu "Wsparcie dla społeczeństwa białoruskiego 2011” finasowanego przez MSZ RP. Fundacja Polityki Rozwojowej współpracowała koncepcyjnie i merytorycznie na wszystkich etapach: aplikacji i realizacji projektu.

Centrum Rozwoju Wspierania Przedsiębiorczości Wiejskiej "Komarowo" należy do nielicznych na Białorusi niezależnych, aktywnych organizacji pozarządowych działających na obszarze wiejskim. Centrum działa na podobnym terenie, jak Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica: na terenie rolniczym (produkcja mleczna), atrakcyjnym turystycznie (pojezierza), ale o poważnych problemach wynikających ze struktury użytkowania ziemi (skonsolidowana własność – spuścizna popegeerowska). Partner białoruski, podobnie jak wiele lat temu aplikujący, korzysta z prawa użytkowania budynków i mienia po-pegeerowskiego. Równocześnie jest to teren na którym jest niekorzystna struktura społeczna: szczególnie ze względu na ujemne saldo migracji. Z drugiej strony Centrum jest zainteresowane tworzeniem klastrów przedsiębiorczości (na bazie posiadanego mienia), sprzyjaniem rozwojowi przedsiębiorczości wiejskiej.

Celem strategicznym projektu jest działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na wsi białoruskiej, jak też budowa społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi poprzez angażowanie lokalnych przedsiębiorców w inicjatywy wartościowe społecznie i tworzenie warunków sprzyjających zrzeszaniu się liderów miejscowego biznesu

Cele projektu:

 • Wzmocnienie instytucjonalne zrzeszenia przedsiębiorców Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Wiejskiej jako modelowej instytucji aktywizacji przedsiębiorców na wsi
 • Identyfikacja i efektywne rozwiązywanie lokalnych problemów społeczno-gospodarczych, także przy użyciu dostępnych na Białorusi narzędzi finansowych (wewnętrznych i zewnętrznych)
 • Wzmocnienie przedsiębiorczości wiejskiej (innej niż agroturystyka) poprzez wskazywanie nowoczesnych, efektywnych metod wsparcia inicjatyw biznesowych na wsi
 • Zaangażowanie przedsiębiorców w rozwiązywanie lokalnych problemów społeczno-gospodarczych przez promocję inicjatyw odpowiedzialnego biznesu
 • Uzyskanie finansowej niezależności NGO, poprzez wykorzystanie dostępnych możliwości korzystania ze środków zewnętrznych (granty) i promocję pozyskiwania środków wewnątrz środowiska (fundrising)

 

Działania:

 • Wizyta studyjna w Komarowie / Miadielskij Rajon, połączona z warsztatami (analiza potrzeb społecznych, zarządzanie strategiczne w organizacjach) i rekrutacją uczestników
 • Opracowanie materiałów szkoleniowych: 1. Leksykon pojęć wraz z ilustratywnymi przykładami wdrożeń. 2. Granty dostępne dla białoruskich partnerów
 • Szkolenia/warsztaty w Płużnicy: budowanie potencjału instytucjonalnego NGO / Biznes społecznie odpowiedzialny / definiowanie i rozwiązywanie problemów lokalnych/ granty: opracowanie fisz projektowych
 • Opracowanie i tłumaczenie publikacji projektowej: minimum 150 stron. Publikacja dwujęzyczna Opracowanie i tłumaczenie filmu promującego rezultaty projektu
 • Seminarium podsumowujące projekt, Komarowo. 60 osób. Prezentacja materiałów projektowych (książka, film). Warsztaty z mieszkańcami. Nieformalna dyskusja - zaangażowanie społ., identyfikacja problemów
 • Ewaluacja projektu. Przygotowanie raportu. Współpraca poprojektowa z partnerami

 

Pełny program wizyty studyjnej w Płużnicy dostępny tutaj

Materiały projektowe: dotyczące PR w organizacji pozarządowej (wersja polska), glosariusz używany w trakcie zajęć (wersja ros/ang) wraz z prezentacją (wersja ros/ang) oraz materiały wykorzystywane w trakcie szkoleń fundrisingowych (wersja rosyjska)

Program wizyty studyjnej dostępny tutaj

Udostępniamy też film z realizacji projektu (do pobrania tutaj) oraz ewaluację projektu (wersja polska)

Współpraca transgraniczna na rzecz bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo

Projekt realizowany od czerwca do grudnia 2010 przez Lokalną Organizację Turystyczną „Brama na Bagna” w partnerstwie z Peipsi Center for Transboundary Cooperation (Estonia) i IPO "Ecoproject Partnership" (Białoruś) w ramach programu Partnerstwa Transgranicznego finansowanego ze środków Norway Grants oraz Polskiego MSZ.

Celem strategicznym projektu była integracja społeczna i zrównoważony rozwój obszarów cennych przyrodniczo przez promocję proekologicznych inicjatyw trans-granicznych.

Cele projektu:

 • Promocja współpracy trans-granicznej w dziedzinie ochrony przyrody (ochrona wód, gospodarka odpadami/ściekami, bioróżnorodność, zrównoważony rozwój, w tym m.in. gospodarka przestrzenna, przeciwpowodziowa)
 • Popularyzacja zagadnień związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej i Powodziowej, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy lokalnej i regionalnej, w tym w obrębie transgranicznego dorzecza Bugu
 • Wspieranie inicjatyw z zakresu integracji społecznej (budowanie tożsamości regionalnej, integracja miedzy pokoleniowa, aktywizacja obywatelska) i turystyki (głównie eko- i agroturystyki)
 • Stworzenie katalogu dobrych praktyk, a następnie przełożenie ich na język aplikacyjno/projektowy – co zapewni dalszą współpracę transgraniczną i przełoży się na realną korzyść dla środowiska naturalnego i społeczności lokalnej
 • Wypracowanie założeń modelu zrównoważonego rozwoju Jeziora Maliszewskiego
 • Przygotowanie koncepcji przyszłego, transgranicznego projektu dotyczącego energetycznego wykorzystania trzciny
 • Aktywizacja środowisk lokalnych przez włączenie ich do współdecydowania o realizowanych projektach ekologicznych i zrównoważonego rozwoju, wsparcie ich merytorycznie, w efekcie wzmacnianie poczucia własności (projektów i inicjatyw)

Działania:

W ramach projektu zorganizowano Festiwal Dobrych Praktyk wraz z towarzyszącą wystawą popularyzującą treść Dyrektywy Wodnej i Powodziowej. Uczestnicy projektu wzięli również udział w Varska CBC Summer School, w Estonii. Tam zaprezentowali własne i zapoznali się z obcymi najlepszymi praktyki z zakresu transgranicznego zarządzania środowiskiem, w tym w perspektywie efektywności pomocy rozwojowej dla obszaru ENPI EAST, m.in. dla Białorusi.

Rezultaty:

W ramach projektu opracowano dwujęzyczną publikację dotyczącą trans-granicznego zarządzania środowiskiem: popularyzującą najlepsze praktyki ekologiczne, z zakresu zrównoważonego rozwoju i turystyki. Publikacja, obok katalogów praktyk i studiów przypadków m.in. dotyczących pilotażowych, zintegrowanych, lokalnych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju, wdrażanych na terenie Biebrzańskiego i Narwiańskiego Parku Narodowego, zawiera również unikalne analizy efektywności pomocy UE dla obszaru tzw. Wschodniego Sąsiedztwa/ ENPI EAST & EaP oraz szereg praktycznych wskazówek gotowych do wykorzystania przy przygotowaniu wniosków projektowych m.in. w ramach ENPI CBC i NSA/LA. Publikacja zawiera m.in. gotowy, modelowy tzw. Concept Note, sporządzony zgodnie z unijnymi wytycznymi, pod kątem programów pomocy zewnętrznej UE.

Publikacja do pobrania w wersji polskiej i angielskiej.

W ramach projektu opracowano również foldery edukacyjne prezentujące najlepsze praktyki trans-graniczne w zakresie zrównoważonego rozwoju i współpracy trans-granicznej.

Foldery dostępne są również w angielskiej i rosyjskiej wersji językowej: do pobrania z angielskojęzycznej wersji strony.

Plakaty zaprezentowane na Festiwalu Dobrych Praktyk dostępne są tu: 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 .

Ze względu na dużą objętość plików zostały one podzielone i skompresowane jako archiwa typu RAR.

Projekt „Współpraca transgraniczna na rzecz bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo” dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

  

Dobre zarządzanie gminą, jako sposób na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Transfer polskich dobrych praktyk na Białoruś

 

 

Współpraca merytoryczna przy projekcie: Dobre zarządzanie gminą, jako sposób na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Transfer polskich dobrych praktyk na Białoruś

Rok realizacji: 2010

Realizowany przez: Gmina Zawady (Podlaskie). Partner wspierający: Gmina Mielnik (Podlaskie)

Beneficjent ostateczny projektu: administracja i przedsiębiorcy miasta Wysokoie, powiat Brzeski, Białoruś

Tytuł angielski: Good Governance within local authority as a mean to bolster the local entrepreneurship. Polish Good Practices for Belarus

Cele projektu: Realizacja projektu ma wpłynąć na lepszą komunikację między przedsiębiorcami a urzędem i pokazać, na podstawie najlepszych polskich praktyk, jak dobre rządzenie przekłada się na politykę inwestycyjną i promocję regionu. Unikalne jest nawiązanie partnerstwa przez gminy Zawady i Mielnik z administracją białoruską najniższego szczebla i zainteresowanie tej administracji polskimi dobrymi praktykami w dziedzinie samorządności. Te kontakty będą jeszcze intensywniejsze, jeśli – zgodnie z zapowiedziami – otworzone zostanie przejście turystyczne Koterka (gm. Mielnik) - Wysokie, co zmniejszy izolację białoruskich drobnych przedsiębiorców.

Cel strategiczny projektu: wsparcie przemian instytucjonalnych i organizacyjnych na Białorusi, poprzez pokazywanie, jak dobre rządzenie i samorządność przekłada się na wzrost inwestycji i promocję regionu. Jest to w tej chwili jedyny obszar tematyczny w którym białoruska administracja najniższego szczebla jest gotowa skorzystać z know-how polskich samorządów.

Rezultaty projektu: W trakcie realizacji projektu zorganizowano wizytę studyjną białoruskich przedsiębiorców i władz administracji lokalnej w gminach Zawady i Mielnik. W formie skróconej przebieg wizyty można zobaczyć na filmie dokumentującym wizytę studyjną.

Opracowano publikacje w języku rosyjskim i polskim adresowane do białoruskich beneficjentów.

Publikacja w języku rosyjskim

Publikacja w języku polskim

 

 

 


 

  

Karty usług publicznych dla gruzińskiego samorządu, Polska Pomoc 2009

         

W ramach projektu przekazany został polski know-how dotyczący standaryzacji usług publicznych, zaadaptowany do realiów gruzińskich (mapa wdrożenia, analiza barier) i wdrożony w Tskhaltubo. Celem projektu była poprawa kompetencji zarządczych Sakrebulo, zwiększenie efektywności, przejrzystości, ograniczenie arbitralności, a także poprawa komunikacji obywateli z urzędem, a co za tym idzie większe zaufanie do władzy publicznej.

Projekt realizowany był w dwóch etapach: (1) Polska, Niepołomice: seminaria z zakresu standaryzacji usług publicznych i tworzenia kart usług. Prowadzone w formule warsztatów (opracowanie szczegółowej mapy wdrożenia oraz modelowych kart usług zaadaptowanych do realiów gruzińskich) oraz job-shadowing w Urzędzie Miasta Niepołomice z zakresu kompetencji Sakrebulo (usługi administracyjne, techniczne i komunalne, dotacja oświatowa w edukacji przedszkolnej) z udziałem 5 przedstawicieli Sakrebulo Tskhaltubo (w tym Gamgebeli/szef egzekutywy) i 2 ekspertów z ramienia CSRDG, gruzińskiego partnera wspierającego. (2) Gruzja: intensywne wsparcie wdrożenia w oparciu o mapę i uzgodniony kalendarz działań. Doświadczenia z wdrożenia zostały rozpowszechnione wśród innych samorządów i NGO (kumulacja wiedzy): wydano publikację i promowano ją podczas konferencji podsumowującej w Tbilisi. 

Autorem & pomysłodawcą projektu był Wojciech Szpociński, projekt był koordynowany przez Artura Negri, a głównymi ekspertami w projekcie byli: Roman Ptak, Wojciech Szpociński, Giga Gvelesiani, Giorgi Toklikishvili, Wioletta Kurek.  


Projekt był wdrażany przez Urząd Miasta Niepołomice w partnerstwie z Sakrebulo Tskhaltubo i CSRDG, przy wsparciu programu Polska Pomoc 2009.


 

 

Wsparcie gruzińskich władz regionalnych w pozyskiwaniu funduszy europejskich, Polska Pomoc

      

Celem projektu było przekazanie gruzińskim urzędnikom regionalnym (Rtsmunebuli Aparati – terenowy organ administracji rządowej, odpowiednik polskiego Urzędu Wojewódzkiego) praktycznych umiejętności dotyczących ubiegania się o środki w ramach programów ENPI CBC Black Sea, CIUDAD, NSA-LA i doradztwo z TAIEX (w przypadku Gruzji jest to wsparcie wdrażania tzw. acquis w obszarach priorytetowych przewidzianych przez Gruzińsko - Unijny Plan Działania).

Projekt realizowany był od maja do listopada 2008, w dwóch etapach. W pierwszym, do połowy czerwca, zostanie zorganizowana wizyta studyjna dla urzędników z trzech regionów Gruzji: Gurii, Kachetii i Kvemo- Kartlii. Program wizyty powstał przy wsparciu polskich partnerów – instytucji zarządzających programami INTERREG/TACIS CBC oraz  jego beneficjentów. W drugim etapie, do końca listopada, skoncentrujemy się na bezpośrednim wsparciu gruzińskiej administracji regionalnej przy opracowaniu wniosków grantowych. Na początku listopada 2008 w Tbilisi odbyły się warsztaty doszkalające, prowadzone już pod kątem ustrukturyzowania i redakcji kontretnych pomysłów na projekt. Warszaty prowadzili: Wojtek Szpociński (ISW/FPR), Justyna Jakubowska (MRR RP) i Renata Zakrzewska (SIRT).

Projekt realizowany był przez Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z ICGS (International Centre for Geopolitical Studies) i Eurasia Partnership Foundation Georgia.

Gruzińskojęzyczny Podręcznik Pisania Projektów można pobrać TUTAJ. Publikacja zawiera m.in. unikalne gruzińskojęzyczne wskazówki dot. sporządzania matrycy logicznej projektu (LF), w tym również przykłady prawidłowo ustrukturyzowanych matryc – nie teoretycznych, sporządzonych wyłącznie na potrzeby publikacji, lecz udostępnionych przez autorów z zakończonych sukcesem aplikacji. Publikację współtworzyli: Wojtek Szpociński, Justyna Jakubowska, Renata Zakrzewskai Piotr Kuczek.

Media Gruzińskie o Projekcie: GSB (Georgian State Broadcaster) i TV KAVKAZIA