Misja

Publikacje

Publikacja

Produkty regionalne MD


Publikacja odnosi się do zakończonego sukcesem procesu rejestracji produktów regionalnych w Mołdawii. W ramach projektu FPR zarejestrowała, wraz z mołdawskimi partnerami, pierwsze mołdawskie produkty regionalne inne niż wino. Projekt był wspierany przez Polską Pomoc Rozwojową 2015. Autorzy: Wojciech Szpociński (FPR),...

E-book

Produkty regionalne: doświadczenia V4 dla Gruzji i Mołdawii


Najciekawsze doświadczenia krajów Grupy Wyszehradzkiej w promocji i rejestracji produktów regionalnych to temat publikacji EU Protected Food Schemes z udziałem autorów: Aleksandry Piaseckiej, Agaty Koziej, Wojciecha Szpocińskiego i Sylwii Szparkowskiej z FPR oraz Jacka Kamińskiego z Grupy Projektowej +48. Zapraszamy do...

Tunezja

Fundusz Lokalny w Kairouan


Przedstawiciele naszej Fundacji oraz współpracującej z name Fundacji Pressclub wchodzą w skład zarządu KAIROUAN COMMUNITY FOUNDATION – pierwszej instytucji prawa tunezyjskiego, która skupia przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców. Celem powołania Funduszu jest...

Ukraina

Black sea development network


Współpraca na rzecz rozwoju, wspieranie organizacji pozarządowych oraz wyposażenie liderów NGO w umiejętności, które pozwolą im skutecznie ubiegać się o środki na działalność swoich organizacji – to główny cel projektu wdrażanego przez ukraińska organizację Top-Kaja. Fundacja Polityki...

Dobre zarządzanie gminą

Władza lokalna na rzecz lokalnej gospodarki. [film]


Film: Dobre zarządzanie gminą, jako sposób na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Transfer polskich dobrych praktyk na...

 

Misją Fundacji Polityki Rozwojowej jest wspomaganie organizacji pozarządowych, władz regionalnych i lokalnych, w udzielaniu odpowiedzi na wyzwania towarzyszące transformacji.

Chcemy przekazywać najlepsze polskie i europejskie praktyki w tej dziedzinie. Chcemy pomagać w identyfikacji praktycznych problemów i wskazywać drogi ich możliwego rozwiązania. 

Przyjmujemy perspektywę mikro: za najważniejsze uznając problemy pojedynczych przedsiębiorców, burmistrzów, działaczy społecznych – to oni w ostatecznym rozrachunku ocenią, czy przemiany są sukcesem, czy zbiorem niewiele znaczących biurokratycznych formuł.

Wreszcie, chcemy udostępniać i rozpowszechniać wiedzę o lokalnych problemach społeczno-gospodarczych, a także o roli pomocy rozwojowej, w tym pomocy udzielanej przez Polskę i Unię Europejską. W logo Fundacji umieściliśmy dwie wędki: to najlepszy symbol filozofii, która towarzyszyła Fundatorom.

 

Cele statutowe Fundacji

 

Celem Fundacji jest:

·         Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, praw człowieka, samorządności oraz podmiotowości grup i wspólnot regionalnych i lokalnych.

·         Działanie na rzecz wzrostu gospodarczego i podnoszenia jakości życia (dobrostanu społeczno-zdrowotno-środowiskowego), zwłaszcza w regionach i środowiskach zmarginalizowanych i upośledzonych społecznie i gospodarczo.

·         Działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej w Polsce, w Unii Europejskiej oraz w krajach rozwijających się i krajach przechodzących proces transformacji politycznej i modernizacji społeczno-gospodarczej.

·         Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza na obszarach zdegradowanych, cennych przyrodniczo i wobec grup i wspólnot upośledzonych gospodarczo i społecznie, w tym poprzez promocję i rozwój turystyki.

·         Działanie na rzecz równego, otwartego uczestnictwa w kulturze i życiu publicznym i ich aktywnego kształtowania, w szczególności przez grupy i wspólnoty upośledzone w tym zakresie oraz ludzi młodych.

·         Działanie na rzecz podniesienia jakości edukacji, w tym upowszechnianie edukacji nieformalnej i ustawicznej.

·         Działanie na rzecz upowszechniania metod polubownego rozwiązywania sporów, w szczególności z wykorzystaniem mediacji, w tym mediacji gospodarczej.

·         Wsparcie organizacji pozarządowych, władz regionalnych i lokalnych w procesie demokratycznej i gospodarczej modernizacji.

·         Wspieranie demokratycznych i transparentnych procedur podejmowania decyzji na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.

·        Upowszechnianie wiedzy na temat polityki i pomocy rozwojowej, przyczynianie się do jej zwiększenia jej efektywności i własności oraz wspieranie refleksji i debaty na temat polityki międzynarodowej, zwłaszcza polityki zagranicznej Rzeczypospolitej  i Unii Europejskiej.

·        Działanie na rzecz zwiększenia znaczenia Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej w globalnym systemie międzynarodowym.

·        Wspieranie i upowszechnianie wolontariatu.

·        Wspieranie współpracy międzynarodowej i transgranicznej na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.

 

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

·        Tworzenie, opracowywanie i udostępnianie analiz, publikacji, badań dotyczących polityki rozwojowej, gospodarki i zrównoważonego rozwoju;

·        Tworzenie i udostępnianie baz danych;

·        Wsparcie organizacji pozarządowych i władz lokalnych w efektywnym wykorzystaniu dostępnej dla nich pomocy rozwojowej;

·        Współpracę z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym działalnością Fundacji;

·        Współpracę z uczelniami, organami władzy centralnej, regionalnej i lokalnej, organizacjami pozarządowymi, zarówno w Polsce jak i za granicą;

·        Współpracę z mediami dla propagowania zagadnień polityki rozwojowej i zrównoważonego rozwoju;

·        Organizację konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń i wizyt studyjnych;

·        Przyznawanie stypendiów i organizację staży zarówno dla beneficjentów polskich, jak i z krajów rozwijających się.