Publikacje

Publikacja

Produkty regionalne MD


Publikacja odnosi się do zakończonego sukcesem procesu rejestracji produktów regionalnych w Mołdawii. W ramach projektu FPR zarejestrowała, wraz z mołdawskimi partnerami, pierwsze mołdawskie produkty regionalne inne niż wino. Projekt był wspierany przez Polską Pomoc Rozwojową 2015. Autorzy: Wojciech Szpociński (FPR),...

E-book

Produkty regionalne: doświadczenia V4 dla Gruzji i Mołdawii


Najciekawsze doświadczenia krajów Grupy Wyszehradzkiej w promocji i rejestracji produktów regionalnych to temat publikacji EU Protected Food Schemes z udziałem autorów: Aleksandry Piaseckiej, Agaty Koziej, Wojciecha Szpocińskiego i Sylwii Szparkowskiej z FPR oraz Jacka Kamińskiego z Grupy Projektowej +48. Zapraszamy do...

Tunezja

Fundusz Lokalny w Kairouan


Przedstawiciele naszej Fundacji oraz współpracującej z name Fundacji Pressclub wchodzą w skład zarządu KAIROUAN COMMUNITY FOUNDATION – pierwszej instytucji prawa tunezyjskiego, która skupia przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców. Celem powołania Funduszu jest...

Ukraina

Black sea development network


Współpraca na rzecz rozwoju, wspieranie organizacji pozarządowych oraz wyposażenie liderów NGO w umiejętności, które pozwolą im skutecznie ubiegać się o środki na działalność swoich organizacji – to główny cel projektu wdrażanego przez ukraińska organizację Top-Kaja. Fundacja Polityki...

Dobre zarządzanie gminą

Władza lokalna na rzecz lokalnej gospodarki. [film]


Film: Dobre zarządzanie gminą, jako sposób na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Transfer polskich dobrych praktyk na...

Mjanma/Birma

Inkubator Projektów w Mjanmie


autor: Aleksandra Piasecka


 

Międzynarodowy zespół, w skład którego weszły -obok Fundacji Polityki Rozwojowej - birmańska organizacja Agency for Basic Community Development oraz Peipsi Center for Transboundary Cooperation z Estonii, rozpoczął właśnie realizację projektu "Centrum Inkubacji Projektów dla CSO w stanie Chin w Mjanmie", finansowanego ze środków UNDEF. Rolą FPR było zbudowanie partnerstwa, opracowanie pomysłu Centrum i stworzenie na jego podstawie wniosku.  Obecnie Fundacja sprawuje nadzór autorski nad przebiegiem projektu, udziela wsparcia eksperckiego przy podejmowanych działaniach oraz, wraz z partnerem estońskim, współorganizuje podróż studyjną do UE.

Projekt ma na celu zmierzenie się z problemem niewystarczających kompetencji i umiejętności w zakresie fundraisingu dostrzeżonym wśród organizacji społeczeństwa obywatelskiego ze stanu Chin, brakiem ich zaplecza instytucjonalnego i sieci kontaktów oraz brakiem doświadczenia w zarządzaniu projektami i niemożliwością jego zdobycia. Osiągnięciu powyższych celów służy tworzone w Falam Centrum Inkubacji Pojektów dla CSO z Chin, wyposażone w komputery i dostęp do internetu. Zadanie Centrum to udostępnianie informacji związanych z realizacją projektów, począwszy od ich fazy koncepcyjnej, na przygotowaniu rozliczenia i raportów końcowych skończywszy. Będzie się w nim można zapoznać m.in. z podręcznikami i glosariuszami terminów projektowych (zarówno po angielsku jak i Pawi/Lai, tj. lokalnych językach Chin), opracowanych specjalnie na potrzeby Inkubatora. Materiały mają mieć formę publikacji w tradycyjnej wersji papierowej oraz materiałów umieszczanych na dedykowanej platformie e-learningowej. Centrum udzieli też wsparcia i stworzy przestrzeń spotkaniom CSO, umożliwiając im budowanie sieci kontaktów oraz posłuży radą w kwestiach dotyczących pozyskiwaniu funduszy.

Ponadto Centrum stanowi bazę dla Inkubatora Projektów, w którym 24 młodych liderów z miejscowych CSO pod okiem szkoleniowców będzie nabywać umiejętności pisania wniosków stanowiących odpowiedź na rzeczywiste  problemy swojej lokalnej wspólnoty (w formule uczenia się przez działanie). Podczas kursu uczestnicy poznają, jak precyzyjnie identyfikować potrzeby, wyszukiwać właściwe programy grantowe i pisać skuteczne, nastawione na realizację namacalnych rezultatów aplikacje projektowe. Autorzy 12 wyróżniających się wniosków otrzymają mikrogranty na zrealizowanie swoich pomysłów pod nadzorem ekspertów, zaś pięciu nalepszych uczestników pojedzie na podróż studyjną do Polski i Estonii, podczas której europejscy partnerzy podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie procesów demokratycznych i gospodarczych. Następnie absolwenci kursu w Inkubatorze poprowadzą szkolenie kaskadowe dla innych lokalnych CSO, tym samym przyczyniając się do zapewnienia trwałości projektu. Cały program jest maksymalnie praktyczny, tak aby osoby odbywające szkolenie w Inkubatorze miały rzeczywisty wgląd w przygotowanie i poprowadzenie projektu oraz zdobyły odpowiednie doświadczenie.

Projekt trwa 2 lata. Kwota przyznanego grantu wynosi 176 000 dolarów. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie http://chin.ngo/ in Facebooku: https://www.facebook.com/Chinngo-237624219919136/